พื้นที่คงสภาพป่าแบ่งตามพื้นที่อนุรักษ์ คือ ป่าที่รัฐได้กำหนดไว้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ ดิน น้ำ ป่าไม้ พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ การใช้เทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อช่วยในด้านการจัดการป้องกันการบุกรุก และติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ โดยมีวิธีการ Download ดังนี้

1. สามารถเข้าไป Download ได้ที่ Website  http://www2.dnp.go.th/gis/

M38-fr

2. คลิก Download พื้นที่ป่าอนุรักษณ์ของแต่ละจังหวัด

M39-fr

3. เมื่อได้ file ที่ทำการ Download แล้วสามารถนำไปเปิดกับโปรแกรม QGIS ได้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ด้านต่างๆ

M40-fr

ตัวอย่างการวิเคราะห์เพื่อดูขนาดพื้นที่ของป่าไม้โดยสีเข้มจะมีขนาดพื้นที่ที่ใหญ่ ดังรูป

M41-fr

Cr. Mintra Rodchan (นิสิตฝึกงาน ม.นเรศวร)